Орган за контрол от вид С

Транс Мед Консулт е акредитиран Орган за контрол от вид С

сертификат № 209-ОКС

Трудова медицина ТРАНС МЕД КОНСУЛТ е акредитирана съгласно изискванията на ISO/IEC 17020:2005

Всички измервания са валидни при издаване на АКТ 16!

Документи

Анкетна карта

Договор

Жалби и/ или възражения

Процедура за жалби и възражения

Декларация

Декларация ФО-3

Свалете желаният от вас документ и след попълването му го изпрате на transmed_consult@abv.bg

Транс Мед Консулт е орган за контрол от вид С, поради което лабораторията й за измерване на факторите работната среда извършва контрол на:

Физични фактори на работна и битова среда:

  • Микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха
  • Шум – ниво на шум, еквивалентно ниво на шума, дневна персонална експозиция на шум и средно седмична стойност на персоналната експозиция на шум
  • Осветление – осветеност
  • Вибрации – дневна стойност на експозицията на вибрации

Химични фактори на работна и битова среда:

Концентрация на химични агенти – азотни оксиди, АМВ във въздуха, амоняк, ацетон, бензин, бензол, въглероден оксид, диетилов етер, ксилол, керосин, метилов алкохол, въглероден диоксид, оцетна киселина, пропан-бутан, сероводород, стирол, толуен, трихлор етилен, фенол, хлор, хлороводород и др.

Концентрация на прах:

(инхалабилна фракция на прах за невлакнести прахове) – апатит, фосфатит, барит, бентонит, варовик, вермикулит, въглищен прах, гипс, графит, диатомит, доломит, дървесен прах, каолин, кизелгур, магнезит, нафтошиста, огнеопорна глина, пегматит, перлит, прах вълнен, железен прах, прах от зърнени храни, прах от изкуствени абразиви, инертен прах, неразтворим прах, прах от нефтов и пеков окис, прах от растителен произход, прах смесен, прах тютюнев, сажди, слюда, талк, флуорид,циментов прах, шамотни огнеопори и форстеритови огнеопори