Служба по трудова медицина (СТМ)

Основана цел на служба по трудова медицина е

да подпомогне работодателя при оценката на риска на работното място, превенция на риска, подобряването на условията на труд с цел профилактика на професионалните заболявания, като и с цел повишаване на работоспособността и качеството на персонала.

“Транс Мед Консулт” ООД предлага на своите клиенти комплексно обслужване от службата по трудова медицина, както следва:

І. Във връзка с работната среда и трудовия процес:

 • Организира и извършва специализирани измервания на факторите на работната среда – производствен микроклимат, прах, шум, вибрации, изкуствено осветление, токсични вещества, електромагнитни полета и др.
 • Води протоколи от извършените измервания.
 • Участва в изготвянето на оценката на риска на работните места.
 • Разработва мерки за подобряване на състоянието на работната среда и безопасността на труда, както и за оптимизиране на трудовия процес
 • Извършва консултации и дава препоръки при избор на ново технологично оборудване и при въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали, с оглед намаляване на потенциалния здравен риск.
 • Дава препоръки при избор на средства за колективна и лична защита.

ІІ. Във връзка със здравословното състояние на работниците:

 • Определя периодичността на профилактичните прегледи на работещите във вредна за здравето среда.
 • Организира и извършва периодичните профилактични прегледи.
 • Изработва здравни досиета на всеки работник и служител и дава заключение за годността на работника или служителя за изпълнението на даден вид работа.
 • Участва в КУТ и в комисията за определяне на местата за трудоустрояване.
 • Изготвя анализ на заболеваемостта на преминалите през профилактичен преглед.
 • Дава индивидуални съвети на работниците и служителите за здравословен начин на живот и за предпазване от вредните фактори на работната среда.
 • Дава консултации за професионалния характер на заболяванията.

ІІІ. Във връзка със обучението на работодателите, работниците и длъжностните лица:

 • Извършва обучение на ръководния персонал и КУТ (ГУТ) по безопасност на труда и по спазване на хигиенните норми и изисквания в трудовия процес.
 • Извършва обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ и взаимопомощ при бедствия, аварии и катастрофи.