Други услуги

– Разработва документация по безопасни условия на труд;

– Разработва противопожарно досие на фирмата

– Организира проиграване на плана за евакуация;

– Изготвя препоръки за осветлението на работното място;

– Извършва начално и ежегодно обучение на КУТ /ГУТ/
с издаване на документ по:

• безопасност на труда и  спазване на хигиенните норми и изисквания в трудовия процес.
• правилата за даване на първа помощ и взаимопомощ при бедствия, аварии и катастрофи.