терминологичен речник и съкращения

Част от термини и съкращения, които се използват в дейността на трудовата медицина:

Съкращения:

ЗБУТ – здравословни и безопасни условия на труд
БЗР – безопасност и здраве при работа
СТМ – служба по трудова медицина
ППО – противопожарна охрана
РО – работно облекло
ЛПС – лични предпазни средства
КУТ – комитет по условия на труд
ГУТ – група по условия на труд
ЗЗБУТ – закон за здравословни и безопасни условия на труд
МЗ – министерство на здравеопазването
КТ – кодекс на труда
СПО – съоръжения с повишена опасност

Определения:

Опасности – Опасност може да е всичко —  работни материали, оборудване, работни методи или практики — което потенциално мож да причини увреждане.

Рискове – Риск е наличието на голяма или малка вероятност от настъпване на увреждане за определено лице в резултат на опасността.

Оценка на риска – Оценка на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работниците от опасностите, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

* възможности за причиняване на нараняване или увреждане
* възможности за отстраняване на опасностите,
* ефективно или планирано въвеждане на превантивни или предпазни мерки с цел контрол на риска.