минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

Според Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – в зависимост от условията в предприятието, работодателят се задължава да осигури стая/и за първа помощ (чл. 242 от наредбата) или лесно достъпни средства за оказване на първа помощ в близост до работните места, които се означават с установените знаци (чл. 244).

Опис на лекарствените, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност може да бъде намерен в „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа”.